จดทะเบียนการค้าและทะเบียนใบอนุมัติค้าของเก่าถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการันตีจากภาครัฐบาล สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ถููกต้องตามกฎหมาย